REGULAMIN

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2023
z dnia 23.03.2023 r.
stanowiący
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 141/2022
z dnia 07.09.2022 r.

 

Regulamin kursów przygotowawczych z biologii i chemii do egzaminu maturalnego
pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”,

 

§1

 1. Kursy przygotowawcze z biologii i chemii do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”, zwane dalej Kursami, prowadzone są na terenie i przez pracowników Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanego dalej Wydziałem.
 2. Celem Kursów jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły ponadpodstawowej oraz przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem w zakresie biologii i chemii.
 3. Program Kursów został oparty na standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Udział w Kursach ma charakter dobrowolny.
 5. Uczestnik Kursów musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.
 6. Kursy będą realizowane w dwóch blokach tematycznych, z których każdy składa się z 51 godzin dydaktycznych zajęć.
 7. Każdy blok tematyczny jest płatny.
 8. Zajęcia w każdym bloku realizowane będą w grupach minimum 20 osobowych.
 9. Terminy rozpoczęcia i zakończenia Kursów, w tym szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych bloków ogłasza Dziekan Wydziału na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM).
 10. Wysokość, terminy oraz zasady wnoszenia opłat reguluje odrębne zarządzenie Rektora SUM opublikowane na stronie internetowej SUM.

§2

 1. Rekrutację do udziału w Kursach, w tym terminy poszczególnych etapów rekrutacji ogłasza Dziekan Wydziału na stronie internetowej SUM.
 2. Rekrutacja składa z trzech etapów, polegających na :
  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej SUM,
  2. dostarczeniu do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM (ul. Jedności 8 w Sosnowcu) wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  3. wniesieniu pełnej opłaty, określonej przepisami, o których mowa w § 1 ust. 10.
 3. W przypadku Uczestników małoletnich, formularz rejestracyjny udziału w Kursach podpisuje opiekun prawny.
 4. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń w ramach limitu miejsc. 
 5. Dziekan Wydziału ogłasza listę kandydatów.
 6. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca na liście rankingowej np. w wyniku rezygnacji przez Uczestnika z udziału Kursach osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 7. Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo:
  a) do przeprowadzenia dodatkowego naboru do udziału w Kursie, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów,
  b) nieuruchomienia grupy zajęciowej w przypadku, gdy na kurs nie zapisze się odpowiednia liczba uczestników,
  c) zmiany sposobu prowadzenia zajęć w trakcie cyklu kształcenia, ze stacjonarnych na formę kształcenia z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość,
  d) zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn,
 8. W przypadku odwołania zajęć, Dziekan Wydziału zobowiązuje się do ich przeprowadzenia w innym terminie.

§ 3

 1. Uczestnik może bez ponoszenia kosztów zrezygnować z Kursów w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacji dokonuje się w sposób pisemny – liczy się data wpływu pisma do Dziekanatu Wydziału (ul. Jedności 8 w Sosnowcu).
 2. W przypadku pisemnej rezygnacji z Kursów w terminie do 30 dni od jego rozpoczęcia, opłata za udział w Kursach zostanie proporcjonalnie pomniejszona o zrealizowane zajęcia.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji Uczestnika po upływie 30 dni od rozpoczęcia Kursów, opłata nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust 6, w po terminie rozpoczęcia kursu opłata zostanie naliczona proporcjonalnie do ilości planowanych zajęć w ramach Kursach od dnia jego
  rozpoczęcia przez Uczestnika.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 wniesiona opłata zwracana jest Uczestnikowi, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto w terminie 14 dni
 6. Opłata za zajęcia, na których Uczestnik był nieobecny, niezależnie od przyczyn nieobecności nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 2.

§ 4

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynków, w których odbywa się kurs.
 2. Wydział nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do Uczestnika w trakcie trwania kursu.
 3. Uczestnicy utrudniający innym korzystanie z Kursów lub nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w SUM mogą zostać skreśleni z listy Uczestników zajęć z powiadomieniem opiekuna prawnego Uczestnika.
 4. Zaświadczenie o udziale w Kursie wydaję się na pisemny wniosek Uczestnika.

 

  Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
 

 

Deklaracja dostępności