REGULAMIN

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2021
z dnia 15.07.2021 r. Rektora SUM

 

Regulamin kursów przygotowawczych z biologii i chemii
do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”

 

§1

 1. Kursy przygotowawcze z biologii i chemii do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”, zwane dalej Kursami prowadzone są na terenie i przez nauczycieli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanego dalej Wydziałem.
 2. Celem Kursów jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły ponadpodstawowej oraz przygotowanie uczestników do zdawania egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem w zakresie chemii i biologii.
 3. Program kursów został oparty na standardach wymagań będących podstawową przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Kursy będą realizowane w dwóch blokach tematycznych, z których każdy składa się z 30 godzin dydaktycznych zajęć.
 5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia Kursów, w tym szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych bloków ogłasza Dziekan Wydziału na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM).
 6. Zajęcia na każdym bloku realizowane będą w grupach maksymalnie 20 osobowych.
 7. Udział w Kursach ma charakter dobrowolny.
 8. Udział w Kursach uczestników małoletnich, wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Uczestnik Kursów musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.
 10. SUM zapewnia opiekę Uczestnikowi wyłącznie w czasie realizacji zajęć dydaktycznych.
 11. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej SUM.
 12. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń w ramach limitu miejsc.
 13. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w kursach jest:
  1. wniesienie pełnej opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału,
  2. dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu wypełnionej karty zgłoszenia, zgodnie Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w terminie określonym przez Dziekana Wydziału.
 14. Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo:
  1. nieuruchomienia grupy zajęciowej w przypadku, gdy na kurs nie zapisze się odpowiednia liczba uczestników;
  2. zmiany sposobu prowadzenia zajęć w trakcie cyklu kształcenia, ze stacjonarnych na formę kształcenia z wykorzystaniem technik i metod na odległość,
  3. zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.
 15. W przypadku odwołania zajęć, Dziekan Wydziału zobowiązuje się do ich przeprowadzenia w innym terminie.
 16. SUM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do Uczestnika w trakcie trwania Kursów.

§2

 1. Nieobecność na zajęciach wymaga dostarczenia usprawiedliwienia od rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynków, w których odbywają się zajęcia.
 3. Uczestnicy utrudniający innym korzystanie z Kursów lub nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w SUM mogą zostać skreśleni z listy Uczestników zajęć z powiadomieniem rodzica /opiekuna prawnego Uczestnika.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie danego kursu.
 5. Uczestnik może zrezygnować z kursu 7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacji dokonuje się w sposób pisemny.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 wniesiona opłata zwracana jest Uczestnikowi, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
 7. Opłata za zajęcia, na których Uczestnik był nieobecny, niezależnie od przyczyn nieobecności nie podlega zwrotowi z zastarzeniem ust. 6.

 

  Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański