Wykładowcy

 

wizerunek wykładowcy

Dr n. farm. Barbara Bacler -Żbikowska

Botanik, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa na Wydziale Nauk Farmaceutycznych oraz członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk Farmaceutycznych. Jak dydaktyk prowadzi zajęcia z botaniki farmaceutycznej dla studentów Farmacji, z biologii roślin dla studentów biotechnologii oraz fakultet z kosmetyków naturalnych dla kierunku Kosmetologia. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w tym współautorką trzech wydań podręcznika „Rośliny kosmetyczne”. Z zamiłowania podróżnik – fotograf przyrody.

wizerunek wykładowcy

dr n. med. Justyna Szota-Czyż

Swoją przygodę z biologią molekularną zaczęłam w 2004 roku. Jestem asystentem dydaktycznym w Zakładzie Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM w Katowicach. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: biologia molekularna, epigenetyka, komórki macierzyste, immunodetekcja białek i kwasów nukleinowych ze studentami kierunków farmacja, biotechnologia i analityka medyczna. Praca zawodowa pozwoliła mi połączyć zamiłowanie do pracy laboratoryjnej i pracy z ludźmi. Zainteresowania naukowe rozwijałam współpracując z Górnośląskim Ośrodkiem Kardiologii oraz Klinicznym Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Prywatnie mama 2 urwisów, pasjonatka fotografii i wędrówek górskich, niekwestionowana specjalistka od wybornych gołąbków, spaghetti i tortów w stylu angielskim.

wizerunek wykładowcy

dr n. med. Małgorzata Kowalczyk, adiunkt

absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja: Biotechnologia roślin i mikroorganizmów). Od 2003 roku związana ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, w tym od roku 2005 pracownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej (prowadzi zajęcia z zakresu Genetyki medycznej, Genetyki ogólnej i Cytogenetyki dla studentów kierunków Farmacja, Analityka Medyczna i Biotechnologia Medyczna). W ostatnich latach wiodącym tematem badań naukowych jest poszukiwanie związku pomiędzy polimorfizmami genów białek szoku cieplnego a rozwojem i przebiegiem klinicznym chorób psychicznych takich jak schizofrenia oraz duże zaburzenie depresyjne. Autorka kilkudziesięciu publikacji pełnotekstowych o łącznym wskaźniku IF = 94,358.

wizerunek wykładowcy

dr n. med. Paulina Borkowska

dr n. med. Paulina Borkowska z wykształcenia i zamiłowania biotechnolog, od 2009 roku pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obecnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych. Jako dydaktyk uczy genetyki studentów farmacji, analityki medycznej i biotechnologii. Prowadzi badania naukowe badające wpływ modyfikacji genetycznych na przeżywalność i zdolność różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych do neuronów. Jest autorką 26 publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu. Za osiągnięcia naukowe otrzymała kilka nagród JM Rektora SUM. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych.

wizerunek wykładowcy

dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny

Z wykształcenia diagnosta laboratoryjny, aktualnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziały Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownik zarządzający Laboratorium Diagnostycznym Genom działającym w ramach Fundacji na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA-HOPE". Ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych ze Studentami. Aktualnie prowadzi zajęcia z przedmiotów: genetyka medyczna, genetyka ogólna, cytogenetyka, biologia z genetyką, cytometria przepływowa dla Studentów studiów magisterskich oraz zajęcia z przedmiotów: Metodologia badań naukowych, Efektywne publikowanie wyników badań naukowych oraz Nowoczesne metody i techniki badawcze dla Słuchaczy Szkoły Doktorskiej. Od 2007 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Medigenet. Naukowo zainteresowana wpływem wyciszenia genów szlaku PI3K/AKT, genów kodujących miRNA, genu związanego z procesem przerzutów do komórek (VEGFR2) na aktywność proliferacyjną, cykl komórkowy, procesy autofagii i apoptozy, potencjał przerzutowy, różnicowanie oraz wrażliwość komórek glejaka wielopostaciowego, potrójnie ujemnego raka piersi oraz nie drobnokomórkowego raka płuca na działanie wybranych leków przeciwnowotworowych i substancji pochodzenia naturalnego o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Jest autorką 218 prac w tym: 161 publikacji naukowych, 56 streszczeń zjazdowych i 1 rozdziału w podręczniku o łącznej wartości MNiSW 2342 i IF 152,486 i indeksie Hirscha 17 (Web of Sciciences) . Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, obecnie w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej.

wizerunek wykładowcy

Dr nauk farmaceutycznych Sławomir Smolik

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku swojej pracy zawodowej związany z Katedrą Biochemii, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami farmacji, medycyny laboratoryjnej, biotechnologii i kosmetologii oraz studentami z programu ERASMUS. W biochemii szczególnie fascynują go komputerowe techniki przewidywania aktywności farmakologicznej substancji. Posiada uprawnienia pedagogiczne, czynny zawodowo farmaceuta, egzaminator maturalny z uprawnieniami CKE. Wykładowca Uniwersytetu Licealisty i Uniwersytetu III Wieku ŚUM. Opiekun koła naukowego, organizator i uczestnik wykładów i warsztatów na Śląskim Festiwalu Nauki, organizator pokazów chemicznych i biochemicznych w ramach Dni Otwartych ŚUM. Współpracownik Akademii Pana Kleksa w Katowicach, gdzie prowadzi cykl pokazów chemicznych dla dzieci wprowadzających w różne działy chemii. W życiu prywatnym pasjonat starych technik fotograficznych oraz biegów przeszkodowych i długodystansowych.

wizerunek wykładowcy

dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy

Posiada wykształcenie chemiczne. Z Wydziałem Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach związana jest od początku swojej pracy zawodowej tj. od 1999 roku. Pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej tego Wydziału. Prowadzi zajęcia z chemii analitycznej dla studentów kierunku farmacja oraz analityka medyczna. Jako Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ angażuje się w opiekę i pomoc studentom zagranicznym odbywającym studia i odpowiednio staż w ramach tego programu na Wydziale Nauk Farmaceutycznych SUM w Sosnowcu. Jest laureatką Nagrody Zespołowej JM Rektora SUM za osiągnięcia dydaktyczne. Popularyzuje naukę prowadząc wykłady oraz zajęcia laboratoryjne z chemii dla licealistów w ramach współpracy Wydziału ze szkołami średnimi, a także podczas Dni Otwartych Wydziału i Festiwalu Nauki. Prowadziła zajęcia o charakterze warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będące efektem współpracy Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM z Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

wizerunek wykładowcy

Dr hab. n. farm. Anna Rzepecka-Stojko

Adiunkt badawczo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Technologii Środków Leczniczych, Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady dla studentów kierunków farmacja (Synteza i technologia środków leczniczych) oraz kosmetologia (Chemia kosmetyczna, Technologia formy kosmetyku, Surowce kosmetyczne, Receptura kosmetyczna, Receptura wybranych preparatów kosmetycznych, Przemysłowa produkcja kosmetyków). Jej praca naukowa jest skupiona głównie na aktywności biologicznej polifenoli z produktów pszczelich. Jest autorką licznych prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała kilka nagród JM Rektora SUM
Jest doświadczonym nauczycielem dyplomowanym chemii, posiada 20 letni staż pracy w szkole ponadpodstawowej. W pracy dydaktycznej stosuje wypraktykowane, skuteczne metody motywacji i aktywizowania, związane między innymi z odniesieniem teorii do praktyki.

wizerunek wykładowcy

Dr hab. n. farm. Krzysztof Marciniec

Swoje zainteresowania syntezą organiczną rozpocząłem w czasie studiów chemicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie 1994 roku uzyskałem tytuł magistra chemii. Jednakże fascynacje naukami chemicznymi rozwijałem już w szkole średniej, gdzie w roku 1989 w Technikum Chemicznym w Tarnowie uzyskałem tytuł zawodowy technika chemika. W 2002 roku uzyskałem tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Nauk Farma-ceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a 2019 stopień doktora ha-bilitowanego. Pracuję w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej SUM na stanowisku ad-iunkta naukowo-dydaktycznego, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Farmacja oraz Medycyna Laboratoryjna z przedmiotu chemia organiczna. Jestem współauto-rem wielu skryptów dla studentów oraz publikacji naukowych. Posiadam uprawnienia peda-gogiczne uprawniające do nauczania chemii w szkole.

wizerunek wykładowcy

Dr Marta Smycz – Kubańska

Nauczyciel akademicki, diagnosta laboratoryjny z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Jej działalność jest związana z nauczaniem studentów kierunku analityka medyczna przedmiotów: „Immunologia” „Hematologia laboratoryjna”, „Immunopatologia z immunodiagnostyką”, „Serologia grup krwi i transfuzjologia” oraz studentów kierunku farmacja i kosmetologia przedmiotu: „Immunologia”. Posiada znaczący dorobek naukowy z zakresu immunopatologii. Od lat prowadzi szkolenia specjalizacyjne. W ramach działalności organizacyjnej jest członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukowo – badawczą oraz organizacyjną nagrodami JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

wizerunek wykładowcy

Mgr Dominika Wendlocha

Nauczyciel akademicki, diagnosta laboratoryjny zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Immunologii i Serologii. Jej działalność akademicka jest związana z nauczaniem studentów kierunku analityka medyczna przedmiotów: „Hematologia laboratoryjna” „Serologia grup krwi i transfuzjologia” oraz studentów kierunku farmacja i kosmetologia przedmiotu: „Immunologia”. Posiada dorobek naukowy w dziedzinie immunopatologii. Od 2020r. skarbnik Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Oddziału Katowickiego, członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

wizerunek wykładowcy

Dr n. farm Wioleta Zielińska-Danch

Adiunkt w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Egzaminator maturalny z chemii. Autor publikacji dotyczących oznaczania ksenobiotyków obecnych w wyrobach tytoniowych. Prowadzi także badania nad rozpowszechnieniem produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży w Polsce. Prowadzi zajęcia laboratoryjne z analizy i identyfikacji kationów i anionów w roztworach wodnych związków chemicznych. Lubi zajęcia dotyczace obliczeń chemicznych.

 

 

Deklaracja dostępności