REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii i chemii. 
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników kursów przygotowawczych do matury decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto, którego numer zostanie podany w mailu potwierdzającym przyjęcie na kurs.  Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursach i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.10.2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/oPs12D

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  

Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok zajęć,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. 

W tym roku akademickim została zwiększona liczba godzin zajęć z przedmiotów biologia i chemia z 30 na  51

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 21 października 2023 r. (liczba spotkań to 17 sobót)


Opłata za udział w jednym bloku tematycznym wynosi 850,00 złotych.

 

Aby uzyskać informację o wolnych miejscach proszę o kontakt na adres: asosnierz@sum.edu.pl lub pod nr telefonu 032 364 11 33 lub 11 20

 

Deklaracja dostępności