REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii i chemii. 
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników kursów przygotowawczych do matury decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto, którego numer zostanie podany w mailu potwierdzającym przyjęcie na studia.  Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursach i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od dnia 01.09.2022 r. do dnia 12.10.2022 r. (wolne miejsca tylko z chemii) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/oPs12D

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  

Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok zajęć,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 15 października 2022 r.


Opłata za udział w jednym bloku tematycznym wynosi 500,00 złotych.